Program URSA Građevinska fizika

Program URSA Građevinska Fizika 5.0

Računalna aplikacija "URSA Građevinska fizika 5.0" namijenjena je proračunu toplinskih gubitaka i difuzije vodene pare kako u građevnim dijelovima zgrade tako i zgrada kao cjelina prema zahtjevima Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama ("Narodne novine" 76/07), te hrvatskih normi na koje upućuje tehnički propis.

 

Standardi propisuju osnovne tehničke zahtjeve koji moraju biti zadovoljeni u pogledu toplinske zaštite, racionalne potrošnje energije i higijene u objektima namijenjenim za život i rad ljudi. Po zakonu, objekti za rad i boravak ljudi moraju biti projektirani tako da zadovoljavaju kriterije propisane standardima.

 

Program obuhvaća URSA materijale, predložene sustave konstrukcija i preko 150 detalja pravilne upotrebe URSA materijala. Detalji dati u programu, kao i na internet stranici na raspolaganju su i u dwg formatu.

 

Svi stručnjaci koji se u svom svakodnevnom radu susreću s tematikom energetsko učinkovite gradnje, kao i sa izradom elaborata građevinske fizike iz područja toplinskih gubitaka, a koji bi željeli novi program URSA Građevinska fizika 5.0-17, mogu ga jednostavno preuzeti sa strane ili ga mogu naručiti putem elektronske pošte assistance.hrvatska@ursa.com ili putem tel. br. 01 65 26 386. U slučaju da Vam internet povezivanje ne omogućava prijenos datoteke (veličina datoteke iznosi približno 10 MB), možemo Vam je poslati na CD-u poštom.

 
Program dopunjavamo, te Vam savjetujemo da ga osuvremenite zadnjom verzijom. Posljednja verzija programa je 5.0-17.


Za moguća pitanja vezana za rad programa možete nas kontaktirati na elektronsku poštu assistance.hrvatska@ursa.com ili na tel. br. 01 65 26 386.

Preuzmite program URSA Građevinska fizika 5.0-17